Zaznacz stronę

Pakiet CRÈME DE LA CRÈME / Package CRÈME DE LA CRÈME

329

English version below

To pakiet 20 godzin dzięki któremu pozbywasz się niechcianych zadań. Możemy wspólnie zrealizować projekt o którym myślałaś od dłuższego czasu, a do którego brakowało Ci choćby małego zespołu.

Pakiet ważny 30 dni.

Cena za godzinę 13,50 Euro + BTW/ około 54 PLN + VAT

Cena pakietu 270 Euro + BTW/ około 1080 PLN + VAT

It’s a 20-hour package that lets you get rid of unwanted tasks. We can jointly implement a project that you have been thinking for a long time, and to which you missed a small team.

The package is valid for 30 days.

Price per hour: 13,50 Euro + BTW/ around 14,50 USD + VAT

Package price 270 Euro + BTW/ around 304 USD + VAT

Opis

Pakiet miesięczny / Monthly package

English version below

Wypróbuj delegowanie zadań przez miesiąc i zobacz jakie rezultaty możesz dzięki temu osiągnąć. Czas jest naszym najcenniejszym zasobem. Dzięki oddelegowaniu swoich powtarzalnych zadań możesz uwolnić swój czas na to, co przynosi Twojej firmie wymierne rezultaty.

 

To propozycja dla osób, które czują, że chcą spróbować oddelegować pewne zadania. Początki każdej zmiany wiążą się z początkowym wysiłkiem. Delegowanie jest odważnym krokiem w stronę rozwoju firmy. Dlatego warto dobrze przygotować się do niego. Od czego warto zacząć?

 

 • Zapraszam Cię do przyjrzenia się w pierwszej kolejności, jak wygląda Twój dzień. Dla lepszego efektu możesz zapisywać wykonywane czynności, lub monitorować swój czas za pomocą aplikacji np. tej tutaj.
 • Przyjrzyj się swoim codziennym zadaniom i zdecyduj, które z nich możesz i chcesz wykonywać tylko Ty, a które mogłabyś powierzyć komuś innemu.
 • Sprawdź ile czasu możesz zyskać przy delegowaniu zadań.
 • Zdecyduj, które zadania można delegować w pierwszej kolejności, a które wymagają od Ciebie przygotowań.

 

Zapewne masz pewne obawy przed tym aby delegować w swojej firmie. Może zastanawiasz się:

 • Długo i ciężko pracowałaś nad sukcesem swojej firmy. Czy wprowadzenie obcej osoby tego nie zburzy?
  • Warto rozpocząć od delegowania zadań, które są powtarzalne i można je łatwo przekazać. Można dzięki temu kontrolować progres i budować zaufanie, tak aby z biegiem czasu móc delegować bardziej zaawansowane zadania.
 • Jak długo zajmie wprowadzenie nowej osoby w strukturę firmy?
  • Jest to bardzo często zależne od tego, jak skomplikowane usługi produkty masz w swoim biznesie. Warto przed delegacją zadań przygotować np. Check listy lub instrukcje.
 • Co jeśli nie będę wiedziała o wszystkim, co dzieje się w firmie: o każdej wiadomości, problemie. Może stracę kontrolę?
  • Ważne żeby już na początku współpracy ustalić na czym Ci zależy i jak rezultaty współpracy będą raportowane.
 • Co jeśli zadania nie będą wykonywane, tak jakbym robiła to sama?
  • Pewnie nie wszystkie zadania mogą być wykonywane dokładnie, tak jakbyś robiła to sama. Przemyśl, co jeśli będą wykonywane dobrze, a Ty zyskasz czas na ważniejsze rzeczy. Przygotuj dobrze kryteria, którymi się kierujesz, tak aby osoba, która będzie wykonywała zadania nie musiała czytać między wierszami.
 • Delegowanie jest drogie.
  • Delegowanie jest inwestycją, wymaga przeliczenia zysku, jaki może przynieść. Ryzyko można zminimalizować poprzez dobre przygotowanie oraz weryfikację osoby.
 • Co jeśli stanie się jeśli nie będziemy mogły się dogadać?
  • Istnieje takie ryzyko. Ważna jest pierwsza rozmowa i to jakie warunki ustalimy. Umawiamy się na określone z góry zadania i wyznaczamy cele.

 

Prawdopodobnie masz więcej pytań i z chęcią odpowiem na nie podczas wspólnej rozmowy.

 

Co otrzymasz w pakiecie:

 • Pierwszą półgodzinną konsultację gratis. Dzięki niej poznamy się lepiej i będziemy mogły uzgodnić plan działań

Działania mogą obejmować

 • Działania na stronie:
  • Aktualizacja wtyczek
  • Trening z obsługi strony
  • dodawanie nowych wtyczek
  • publikowanie wpisów
  • zamieszczanie grafik
  • aktualizacja linków
  • instalacja SSL
  • inne działania związane ze stroną
 • Działanie związane z kursem online:
  • Aktualizacja wtyczek
  • Trening z obsługi panelu
  • planowanie kursu
  • aktualizacja zawartości
 • Działanie związane ze sklepem online:
  • Aktualizacja wtyczek
  • dodawanie nowych produktów
  • dodawanie nowych rozwiązań
 • Działania na Facebooku:
  • Akceptacja osób dołączających do grupy.
  • Zaplanowania i publikowanie zaplanowanych postów
  • Dodawanie linków do postów podsumowujących.

 

 • Działania na Instagram:
  • Publikowanie zaplanowanych postów
  • Publikowanie zaplanowanych Insta story
  • Dodawanie linków do BIO.

 

 • Działania na programie do wysyłki newslettera/ email
  • Wysyłanie przygotowanych maili
  • Wysłanie przygotowanych kampanii mailowych.

 

Try delegating tasks for a month and see what results you can achieve with it. Time is our most valuable resource. By delegating your repetitive tasks, you can free your time for what brings measurable results to your company.

It is an offer for people who feel that they want to try to delegate certain tasks. The beginning of each change is associated with the initial effort. Delegating is a big step towards the company’s development. That is why it is worth preparing well for it. Where should you start?

I invite you to look at what your day looks like first. For a better effect, you can save your actions or monitor your time using an application.
Take a look at your daily tasks and decide which of them you can and only you want to do and which you could entrust to someone else.
Check how much time you can gain when delegating tasks.
Decide which tasks can be delegated first and which require preparation from you.

You probably have some concerns about delegating. Maybe you are wondering:
You’ve worked hard and hard for your company’s success. Will introducing a stranger break it?
It’s worth starting by delegating tasks that are repetitive and can be easily delegated. You can control progress and build trust so that you can delegate more advanced tasks over time.

How long will it take to introduce a new person into the company structure?
It very often depends on how complex services products you have in your business. It is a good idea to prepare eg Check lists or instructions before delegating tasks.

What if I don’t know everything that is going on in the company: every message, problem. Maybe I’ll lose control?
It is important to determine at the beginning of your cooperation what you care about and how the results of the cooperation will be reported.

What if the tasks are not done as if I were to do it myself?
Probably not all tasks can be performed exactly as if you were to do it yourself. Think about, what if they are done well and you gain time for more important things. Prepare the criteria that you follow so that the person who will perform the tasks will not have to read between the lines.

Delegation is expensive.
Delegation is an investment, it requires a calculation of the profit it can bring. Risk can be minimized by good preparation and verification of the person.

What if it happens if we can’t get along?
There is such a risk. The first conversation is important and what conditions we will set. We agree on predetermined tasks and set goals.

You probably have more questions and will be happy to answer them during a conversation.

What you get in the package:
The first half-hour consultation is free. Thanks to it, we will get to know each other better and be able to agree on an action plan

Activities may include

Activities on the site:
Plugins update
Website training
adding new plugins
posting
posting graphics
link update
SSL installation
other activities related to the site

Online course activity:
Plugins update
Panel operation training
course planning
content update

Online store activity:
Plugins update
adding new products
adding new solutions

Facebook activities:
Acceptance of people joining the group.
Schedule and publish scheduled posts
Adding links to summary posts.

Activities on Instagram:
Publish scheduled posts
Publishing scheduled Insta story
Adding links to BIO.

Activities on the program for sending the newsletter / email
Sending prepared emails
Sending prepared email campaigns.

other task which can be performed online

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Pakiet CRÈME DE LA CRÈME / Package CRÈME DE LA CRÈME”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *